श्री सूर्य चालीसा

Shree Surya Chalisa in Hindi

॥ दोहा ॥

कनक बदन कुण्डल मकर,
मुक्ता माला अंग,

पद्मासन स्थित ध्याइए,
शंख चक्र के संग॥

॥ चौपाई ॥

जय सविता जय जयति दिवाकर!,
सहस्त्रांशु! सप्ताश्व तिमिरहर॥

भानु! पतंग! मरीची! भास्कर!,
सविता हंस! सुनूर विभाकर॥

विवस्वान! आदित्य! विकर्तन,
मार्तण्ड हरिरूप विरोचन॥

अम्बरमणि! खग! रवि कहलाते,
वेद हिरण्यगर्भ कह गाते॥

सहस्त्रांशु प्रद्योतन,
कहिकहि,
मुनिगन होत प्रसन्न मोदलहि॥

अरुण सदृश सारथी मनोहर,
हांकत हय साता चढ़ि रथ पर॥

मंडल की महिमा अति न्यारी,
तेज रूप केरी बलिहारी॥

उच्चैःश्रवा सदृश हय जोते,
देखि पुरन्दर लज्जित होते॥

मित्र मरीचि, भानु, अरुण, भास्कर,
सविता सूर्य अर्क खग कलिकर॥

पूषा रवि आदित्य नाम लै,
हिरण्यगर्भाय नमः कहिकै॥

द्वादस नाम प्रेम सों गावैं,
मस्तक बारह बार नवावैं॥

चार पदारथ जन सो पावै,
दुःख दारिद्र अघ पुंज नसावै॥

नमस्कार को चमत्कार यह,
विधि हरिहर को कृपासार यह॥

सेवै भानु तुमहिं मन लाई,
अष्टसिद्धि नवनिधि तेहिं पाई॥

बारह नाम उच्चारन करते,
सहस जनम के पातक टरते॥

उपाख्यान जो करते तवजन,
रिपु सों जमलहते सोतेहि छन॥

धन सुत जुत परिवार बढ़तु है,
प्रबल मोह को फंद कटतु है॥

अर्क शीश को रक्षा करते,
रवि ललाट पर नित्य बिहरते॥

सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत,
कर्ण देस पर दिनकर छाजत॥

भानु नासिका वास करहु नित,
भास्कर करत सदा मुख कौ हित॥

ओंठ रहैं पर्जन्य हमारे,
रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे॥

कंठ सुवर्ण रेत की शोभा,
तिग्मतेजसः कांधे लोभा॥

पूषां बाहू मित्र पीठहिं पर,
त्वष्टा वरुण रहत सुउष्णकर॥

युगल हाथ पर रक्षा कारण,
भानुमान उरसर्म सुउदरचन॥

बसत नाभि आदित्य मनोहर,
कटि मंह हंस, रहत मन मुदभर॥

जंघा गोपति सविता बासा,
गुप्त दिवाकर करत हुलासा॥

विवस्वान पद की रखवारी,
बाहर बसते नित तम हारी॥

सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारै,
रक्षा कवच विचित्र विचारे॥

अस जोजन अपने मन माहीं,
भय जगबीच करहुं तेहि नाहीं ॥

दरिद्र कुष्ठ तेहिं कबहु न व्यापै,
योजन याको मन मंह जापै॥

अंधकार जग का जो हरता,
नव प्रकाश से आनन्द भरता॥

ग्रह गण ग्रसि न मिटावत जाही,
कोटि बार मैं प्रनवौं ताही॥

मंद सदृश सुतजग में जाके,
धर्मराज सम अद्भुत बांके॥

धन्य-धन्य तुम दिनमनि देवा,
किया करत सुरमुनि नर सेवा॥

भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सों,
दूर हटतसो भवके भ्रम सों॥

परम धन्य सों नर तनधारी,
हैं प्रसन्न जेहि पर तम हारी॥

अरुण माघ महं सूर्य फाल्गुन,
मधु वेदांग नाम रवि उदयन॥

भानु उदय बैसाख गिनावै,
ज्येष्ठ इन्द्र आषाढ़ रवि गावै॥

यम भादों आश्विन हिमरेता,
कार्तिक होत दिवाकर नेता॥

अगहन भिन्न विष्णु हैं पूसहिं,
पुरुष नाम रवि हैं मलमासहिं॥

॥ दोहा ॥

भानु चालीसा प्रेम युत,
गावहिं जे नर नित्य,

सुख सम्पत्ति लहै विविध,
होंहिं सदा कृतकृत्य॥

॥ इति श्री सूर्य चालीसा ॥

Shree Chalisa

In English

॥ Doha ॥
Kanaka Badana Kundala Makara,
Mukta Mala Anga।

Padmasana Sthita Dhyaie,
Shankha Chakra Ke Sanga॥

॥ Chaupai ॥
Jai Savita Jai Jayati Divakara!।
Sahasranshu! Saptashva Timirahara॥

Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!।
Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥

Vivaswana! Aditya! Vikartana।
Martanda Harirupa Virochana॥

Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।
Veda Hiranyagarbha Kaha Gate॥

Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi।
Munigana Hota Prasanna Modalahi॥

Aruna Sadrisha Sarathi Manohara।
Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para॥

Mandala Ki Mahima Ati Nyari।
Teja Rupa Keri Balihari॥

Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote।
Dekhi Purandara Lajjita Hote॥

Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara।
Savita Surya Arka Khaga Kalikara॥

Pusha Ravi Aditya Nama Lai।
Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥

Dwadasa Nama Prema So Gavain।
Mastaka Baraha Bara Navavain॥

Chara Padaratha Jana So Pavai।
Dukha Daridra Agha Punja Nasavai॥

Namaskara Ko Chamatkara Yaha।
Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha॥

Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai।
Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥

Baraha Nama Uchcharana Karate।
Sahasa Janama Ke Pataka Tarate॥

Upakhyana Jo Karate Tavajana।
Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana॥

Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai।
Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai॥

Arka Shisha Ko Raksha Karate।
Ravi Lalata Para Nitya Biharate॥

Surya Netra Para Nitya Virajata।
Karna Desa Para Dinakara Chhajata॥

Bhanu Nasika Vasakarahunita।
Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita॥

Ontha Rahai Parjanya Hamare।
Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare॥

Kantha Suvarna Reta Ki Shobha।
Tigma Tejasah Kandhe Lobha॥

Pusham Bahu Mitra Pithahin Para।
Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara॥

Yugala Hatha Para Raksha Karana।
Bhanumana Urasarma Su-Udarachana॥

Basata Nabhi Aditya Manohara।
Katimanha, Rahata Mana Mudabhara॥

Jangha Gopati Savita Basa।
Gupta Divakara Karata Hulasa॥

Vivaswana Pada Ki Rakhavari।
Bahara Basate Nita Tam Hari॥

Sahasranshu Sarvanga Samharai।
Raksha Kavacha Vichitra Vichare॥

Asa Jojana Apane Mana Mahi।
Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi॥

Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai।
Jojana Yako Mana Manha Japai॥

Andhakara Jaga Ka Jo Harata।
Nava Prakasha Se Ananda Bharata॥

Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi।
Koti Bara Main Pranavaun Tahi॥

Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake।
Dharmaraja Sam Adbhuta Banke॥

Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva।
Kiya Karata Suramuni Nara Seva॥

Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So।
Dura Hatataso Bhavake Bhrama So॥

Parama Dhanya So Nara Tanadhari।
Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari॥

Aruna Magha Mahan Surya Phalguna।
Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana॥

Bhanu Udaya Baisakha Ginavai।
Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai॥

Yama Bhado Ashwin Himareta।
Katika Hota Divakara Neta॥

Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin।
Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin॥

॥ Doha ॥
Bhanu Chalisa Prema Yuta,
Gavahin Je Nar Nitya।

Sukha Sampatti Lahi Bibidha,
Honhi Sada Kritakritya॥

śrī sūrya cālīsā

In IAST

|| dohā ||

kanaka badana kuṇḍala makara,
muktā mālā aṃga,

padmāsana sthita dhyāie,
śaṃkha cakra ke saṃga||

|| caupāī ||

jaya savitā jaya jayati divākara!,
sahastrāṃśu! saptāśva timirahara||

bhānu! pataṃga! marīcī! bhāskara!,
savitā haṃsa! sunūra vibhākara||

vivasvāna! āditya! vikartana,
mārtaṇḍa harirūpa virocana||

ambaramaṇi! khaga! ravi kahalāte,
veda hiraṇyagarbha kaha gāte||

sahastrāṃśu pradyotana,
kahikahi,
munigana hota prasanna modalahi||

aruṇa sadṛśa sārathī manohara,
hāṃkata haya sātā caḍha़i ratha para||

maṃḍala kī mahimā ati nyārī,
teja rūpa kerī balihārī||

uccaiḥśravā sadṛśa haya jote,
dekhi purandara lajjita hote||

mitra marīci, bhānu, aruṇa, bhāskara,
savitā sūrya arka khaga kalikara||

pūṣā ravi āditya nāma lai,
hiraṇyagarbhāya namaḥ kahikai||

dvādasa nāma prema soṃ gāvaiṃ,
mastaka bāraha bāra navāvaiṃ||

cāra padāratha jana so pāvai,
duḥkha dāridra agha puṃja nasāvai||

namaskāra ko camatkāra yaha,
vidhi harihara ko kṛpāsāra yaha||

sevai bhānu tumahiṃ mana lāī,
aṣṭasiddhi navanidhi tehiṃ pāī||

bāraha nāma uccārana karate,
sahasa janama ke pātaka ṭarate||

upākhyāna jo karate tavajana,
ripu soṃ jamalahate sotehi chana||

dhana suta juta parivāra baḍha़tu hai,
prabala moha ko phaṃda kaṭatu hai||

arka śīśa ko rakṣā karate,
ravi lalāṭa para nitya biharate||

sūrya netra para nitya virājata,
karṇa desa para dinakara chājata||

bhānu nāsikā vāsa karahu nita,
bhāskara karata sadā mukha kau hita||

oṃṭha rahaiṃ parjanya hamāre,
rasanā bīca tīkṣṇa basa pyāre||

kaṃṭha suvarṇa reta kī śobhā,
tigmatejasaḥ kāṃdhe lobhā||

pūṣāṃ bāhū mitra pīṭhahiṃ para,
tvaṣṭā varuṇa rahata suuṣṇakara||

yugala hātha para rakṣā kāraṇa,
bhānumāna urasarma suudaracana||

basata nābhi āditya manohara,
kaṭi maṃha haṃsa, rahata mana mudabhara||

jaṃghā gopati savitā bāsā,
gupta divākara karata hulāsā||

vivasvāna pada kī rakhavārī,
bāhara basate nita tama hārī||

sahastrāṃśu sarvāṃga samhārai,
rakṣā kavaca vicitra vicāre||

asa jojana apane mana māhīṃ,
bhaya jagabīca karahuṃ tehi nāhīṃ ||

daridra kuṣṭha tehiṃ kabahu na vyāpai,
yojana yāko mana maṃha jāpai||

aṃdhakāra jaga kā jo haratā,
nava prakāśa se ānanda bharatā||

graha gaṇa grasi na miṭāvata jāhī,
koṭi bāra maiṃ pranavauṃ tāhī||

maṃda sadṛśa sutajaga meṃ jāke,
dharmarāja sama adbhuta bāṃke||

dhanya-dhanya tuma dinamani devā,
kiyā karata suramuni nara sevā||

bhakti bhāvayuta pūrṇa niyama soṃ,
dūra haṭataso bhavake bhrama soṃ||

parama dhanya soṃ nara tanadhārī,
haiṃ prasanna jehi para tama hārī||

aruṇa māgha mahaṃ sūrya phālguna,
madhu vedāṃga nāma ravi udayana||

bhānu udaya baisākha gināvai,
jyeṣṭha indra āṣāḍha़ ravi gāvai||

yama bhādoṃ āśvina himaretā,
kārtika hota divākara netā||

agahana bhinna viṣṇu haiṃ pūsahiṃ,
puruṣa nāma ravi haiṃ malamāsahiṃ||

|| dohā ||

bhānu cālīsā prema yuta,
gāvahiṃ je nara nitya,

sukha sampatti lahai vividha,
hoṃhiṃ sadā kṛtakṛtya||

|| iti śrī sūrya cālīsā ||

Sharing Is Karma

Share
Tweet
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Explore more on

!! भारतीय ज्ञान और परंपरा का एक प्रगतिशील संग्रहालय  !!

Join Brahma

Learn Sanatan the way it is!