ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूर्ध्वं भानुरधः शशी।
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते॥७९॥

Ūrdhvanābheradhastālorūrdhvaṁ bhānuradhaḥ śaśī|
Karaṇī viparītākhyā guruvākyena labhyate||79||

0
0

When the navel (nābheḥ) is above (ūrdhva) (and) the palate (tāloḥ) is below (adhas), (then) the sun --i.e. the fire in Maṇipūracakra-- (bhānuḥ) (is) above (ūrdhvam) (and) the moon --i.e. Binduvisarga, the source from which the Nectar flows-- (śaśī) (is) below (adhas). (This Seal or Mudrā) whose name (ākhyā) (is) Viparītakaraṇī (karaṇī viparīta) is obtained (labhyate) by the Guru's (guru) word(s) (vākyena)1||79||

Share this Shlok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Trending Shloka

Latest Shloka in our Sangrah