9

. 6

यथाकाशसिथतो नित्यं वायुः सवॆत्रगो महान्।
तथा सवा॑णि भूतानि मतसथानीत्युपधारय।।

Ythakassithto nitym bayuh srbtrgo mhan
Ttha srbani bhutani mtsthanityupdhary

ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବହମାନ ମହାନ୍ ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଆକାଶ ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେହିପରି ଜାଣ ଯେ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୋଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି

Share this Shlok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

More Shloka to explore

A futuristic Library of Bhartiye Wisdom.

Brahma is building the biggest open-source collection of eternal Bhartiye Gyan in all forms. If you are enlightened do join our team of change-makers.

Brahma Logo - White
यथाकाशसिथतो नित्यं वायुः सवॆत्रगो महान्।

यथाकाशसिथतो नित्यं वायुः सवॆत्रगो महान्।
तथा सवा॑णि भूतानि मतसथानीत्युपधारय।।

Ythakassithto nitym bayuh srbtrgo mhan
Ttha srbani bhutani mtsthanityupdhary

ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବହମାନ ମହାନ୍ ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଆକାଶ ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସେହିପରି ଜାଣ ଯେ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୋଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି

@beLikeBrahma