Attributes of Shree Krishna

Different forms of Shree Krishna

No data was found

Mantra on Shree Krishna

Shloka on Shree Krishna

11
1
The glory of Maharashtra will grow like the first-day moon. It will be worshipped by the world and will shine only for the well being of people.
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മഹത്വം ആദ്യദിന ചന്ദ്രനെപ്പോലെ വളരും. അത് ലോകം ആരാധിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും.
पहले दिन के चांद की तरह बढ़ेगी महाराष्ट्र की शान दुनिया इसकी पूजा करेगी और लोगों की भलाई के लिए ही चमकेगी।
மகாராஷ்டிராவின் மகிமை முதல் நாள் நிலவு போல் வளரும். இது உலகத்தால் வணங்கப்படும், மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக மட்டுமே பிரகாசிக்கும்.
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗ glory ରବ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବ grow ିବ | ଏହା ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਚਮਕੇਗੀ।
9
2
Abandon unrighteousness, greed, and affection resort to the performance of your duty, and make war on the ego zero. Where there is dharma, there will be victory.
अधर्म, लोभ और मोह का परित्याग कर अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो और अहंकार के विरुद्ध युद्ध करो। जहां धर्म होगा वहां विजय होगी।
14
2
Truth alone triumphs; not falsehood. Through truth, the divine path is spread out by which The sages whose desires have been completely fulfilled, Reach where that supreme treasure of Truth resides.
सत्य की ही जीत होती है; झूठ नहीं। सत्य के द्वारा दिव्य मार्ग का प्रसार होता है जिसके द्वारा जिन ऋषियों की मनोकामना पूर्ण हुई है, वहाँ पहुँचो जहाँ सत्य का वह सर्वोच्च खजाना रहता है।
உண்மை மட்டுமே வெல்லும்; பொய் அல்ல. சத்தியத்தின் மூலம், தெய்வீக பாதை பரவுகிறது ஆசைகள் முழுமையாக நிறைவேறிய முனிவர்கள், சத்தியத்தின் உன்னத பொக்கிஷம் இருக்கும் இடத்தை அடையுங்கள்.
କେବଳ ସତ୍ୟ ଜିତେ; ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, divine ଶ୍ୱରୀୟ ପଥ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର ହୁଏ | ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚ |
ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
11
1
जिनकी कृपा से मोक्ष की इच्छा रखने वालों की अज्ञानमय बुद्धि का नाश होता है,जिनसे भक्तों को संतोष पहुंचाने वाली संपदाएं प्राप्त होती हैं। जिनसे विघ्न-बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य में सफलता मिलती है, ऐसे गणेश जी का हम सदैव नमन करते हैं, उनका भजन करते हैं ।।
By whose grace the ignorant intellect of those who desire salvation is destroyed, from whom the devotees get the wealth of satisfaction. From whom obstacles and problems are removed and we achieve success in work, we always bow to such Ganesha, we worship him.
யாருடைய அருளால் முக்தியை விரும்புவோரின் அறியாமை புத்தி அழிக்கப்படுகிறதோ, யாரிடமிருந்து தடைகள், பிரச்சனைகள் நீங்கி வேலையில் வெற்றி அடைகிறோமோ, அத்தகைய விநாயகரை எப்போதும் வணங்கி, வணங்குகிறோம்.
ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರ ಅಜ್ಞಾನದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾರಿಂದ ಭಕ್ತರು ತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ.
16
1
Salutations to Ganesha, who rules over obstacles in the form of Satchidananda, the giver of all pleasures. Salutations to Ganapati, the supreme deity, the destroyer of evil planets.