Surya Dev

Surya Dev

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

आरती श्री सूर्य जी

जय कश्यप-नन्दन,ॐ जय अदिति नन्दन। त्रिभुवन – तिमिर – निकन्दन,भक्त-हृदय-चन्दन॥ जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन। सप्त-अश्वरथ राजित,एक चक्रधारी।            

Read  ➜