श्री सरस्वती चालीसा

Shree Sarasvati Chalisa in Hindi

॥ दोहा ॥

जनक जननि पद्माराज,
निज मस्तक पर धारि।

बन्दौं मातु सरस्वती,
बुद्धि बल दे दातारि॥

पूर्ण जगत में व्याप्त तव,
महिमा अमित अनंतु।

दुष्टजनों के पाप को,
मातु तुही अब हन्तु॥

॥ चौपाई ॥

जय श्री सकल बुद्धि बलरासी।
जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥

जय जय जय वीणाकर धारी।
करती सदा सुहंस सवारी॥

रूप चतुर्भुजधारी माता।
सकल विश्व अन्दर विख्याता॥

जग में पाप बुद्धि जब होती।
तबहि धर्म की फीकी ज्योती॥

तबहि मातु ले निज अवतारी।
पाप हीन करती महतारी॥

वाल्मीकि जी थे हत्यारा।
तव प्रसाद जानै संसारा॥

रामचरित जो रचे बनाई।
आदि कवि पदवी को पाई॥

कालिदास जो भये विख्याता।
तेरी कृपा दृष्टि से माता॥

तुलसी सूर आदि विद्धाना।
भये और जो ज्ञानी नाना॥

तिन्हन और रहेउ अवलम्बा।
केवल कृपा आपकी अम्बा॥

करहु कृपा सोइ मातु भवानी।
दुखित दीन निज दासहि जानी॥

पुत्र करै अपराध बहूता।
तेहि न धरइ चित माता॥

राखु लाज जननी अब मेरी।
विनय करूं भांति बहुतेरी॥

मैं अनाथ तेरी अवलंबा।
कृपा करउ जय जय जगदंबा॥

मधु कैटभ जो अति बलवाना।
बाहुयुद्ध विष्णु से ठाना॥

समर हजार पांच में घोरा।
फिर भी मुख उनसे नहिं मोरा॥

मातु सहाय भई तेहि काला।
बुद्धि विपरीत करी खलहाला॥

तेहि ते मृत्यु भई खल केरी।
पुरवहु मातु मनोरथ मेरी॥

चंड मुण्ड जो थे विख्याता।
छण महुं संहारेउ तेहि माता॥

रक्तबीज से समरथ पापी।
सुर-मुनि हृदय धरा सब कांपी॥

काटेउ सिर जिम कदली खम्बा।
बार बार बिनवउं जगदंबा॥

जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा।
छिन में बधे ताहि तू अम्बा॥

भरत-मातु बुधि फेरेउ जाई।
रामचंद्र बनवास कराई॥

एहि विधि रावन वध तुम कीन्हा।
सुर नर मुनि सबको सुख दीन्हा॥

को समरथ तव यश गुन गाना।
निगम अनादि अनंत बखाना॥

विष्णु रूद्र अज सकहिं न मारी।
जिनकी हो तुम रक्षाकारी॥

रक्त दन्तिका और शताक्षी।
नाम अपार है दानव भक्षी॥

दुर्गम काज धरा पर कीन्हा।
दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा॥

दुर्ग आदि हरनी तू माता।
कृपा करहु जब जब सुखदाता॥

नृप कोपित को मारन चाहै।
कानन में घेरे मृग नाहै॥

सागर मध्य पोत के भंगे।
अति तूफान नहिं कोऊ संगे॥

भूत प्रेत बाधा या दुःख में।
हो दरिद्र अथवा संकट में॥

नाम जपे मंगल सब होई।
संशय इसमें करइ न कोई॥

पुत्रहीन जो आतुर भाई।
सबै छांड़ि पूजें एहि माई॥

करै पाठ नित यह चालीसा।
होय पुत्र सुन्दर गुण ईशा॥

धूपादिक नैवेद्य चढ़ावै।
संकट रहित अवश्य हो जावै॥

भक्ति मातु की करै हमेशा।
निकट न आवै ताहि कलेशा॥

बंदी पाठ करें शत बारा।
बंदी पाश दूर हो सारा॥

करहु कृपा भवमुक्ति भवानी।
मो कहं दास सदा निज जानी॥

॥ दोहा ॥

माता सूर्य कान्ति तव,
अंधकार मम रूप।

डूबन से रक्षा करहु,
परूं न मैं भव-कूप॥

बल बुद्धि विद्या देहुं मोहि,
सुनहु सरस्वति मातु।

अधम रामसागरहिं तुम,
आश्रय देउ पुनातु॥

॥ इति श्री सरस्वती चालीसा ॥

Shree Sarasvati Chalisa

In English

॥ Doha ॥

Janaka Janani Padma Raj,
Nija Mastaka Para Dhaari।

Bandaun Matu Saraswati,
Buddhi Bala De Daataari॥

Purna Jagat Mein Vyapta Tava,
Mahima Amit Anantu।

Dushtajanon Ke Paapa Ko,
Matu Tuhi Ab Hantu॥

॥ Chaupaai ॥

Jai Shri Sakal Buddhi Balarashi।
Jai Sarvagya Amar Avinaashi॥

Jai Jai Jai Veenakar Dhaari।
Karati Sada Suhansa Savaari॥

Roopa Chaturbhujadhaari Mata।
Sakal Vishva Andar Vikhyaataa॥

Jaga Mein Paap Buddhi Jab Hoti।
Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti॥

Tabahi Matu Le Nija Avataari।
Pap Heen Karati MahaTaari॥

Balmiki Ji The Hatyaaraa।
Tava Prasad Janai Sansaaraa॥

Ramacharit Jo Rache Banai।
Adi Kavi Padavi Ko Pai॥

Kalidas Jo Bhaye Vikhyaataa।
Teri Kripa Drishti Se Mata॥

Tulasi Sur Adi Vidvaanaa।
Bhaye Aur Jo Gyani Nana॥

Tinhan Aur Raheu Avalamba।
Keval Kripa Apaki Amba॥

Karahu Kripa Soi Matu Bhavani।
Dukhita Dina Nija Dasahi Jaani॥

Putra Karai Aparadha Bahuta।
Tehi Na Dharai Chita Mata॥

Raakhu Laaja Janani Ab Meri।
Vinaya Karu Bahu Bhanti Bahuteri॥

Main Anath Teri Avalamba।
Kripa Karau Jai Jai Jagadamba॥

Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana।
Bahuyuddha Vishnu Se Thana॥

Samara Hajaara Paanch Mein Ghora।
Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora॥

Matu Sahay Bhai Tehi Kaalaa।
Buddhi Viparita Kari Khalahaalaa॥

Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri।
Purvahu Matu Manoratha Meri॥

Chanda Munda Jo The Vikhyaataa।
Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata॥

Raktabij Se Samarath Paapi।
Sur-Muni Hridaya Dharaa Saba Kaapi॥

Kateu Sira Jima Kadali Khamba।
Baara Baara Binavau Jagadamba॥

Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha।
Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba॥

Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi।
Ramachandra Banvasa Karai॥

Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha।
Sura Nara Muni Saba Ko Sukha Dinha॥

Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana।
Nigama Anaadi Ananta Bakhaanaa॥

Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari।
Jinaki Ho Tum Rakshakari॥

Rakta Dantika Aur Shatakshi।
Nama Apar Hai Danava Bhakshi॥

Durgam Kaj Dhara Para Kinha।
Durga Nama Sakala Jaga Linha॥

Durg Adi Harani Tu Mata।
Kripa Karahu Jab Jab Sukhadaataa॥

Nripa Kopita Jo Marana Chahai।
Kanan Mein Ghere Mriga Nahai॥

Sagara Madhya Pota Ke Bhange।
Ati Toofana Nahi Kou Sange॥

Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein।
Ho Daridra Athava Sankata Mein॥

Nama Jape Mangala Saba Hoi।
Sanshaya Isamein Karai Na Koi॥

Putrahin Jo Atur Bhai।
Sabai Chhandi Puje Ehi Mai॥

Karai Paatha Nita Yaha Chalisa।
Hoya Putra Sundara Guna Isa॥

Dhupadika Naivedya Chadhavai।
Sankata Rahita Avashya Ho Javai॥

Bhakti Matu Ki Karai Hamesha।
Nikata Na Avai Tahi Kalesha॥

Bandi Patha Karein Shata Bara।
Bandi Pasha Dura Ho Sara॥

Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani।
Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani॥

॥ Doha ॥

Mata Sury Kanti Tava,
Andhakara Mam Roopa।

Dooban Te Raksha Karahu,
Parun Na Main Bhava-Koop॥

Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi,
Sunahu Saraswati Matu।

Adhama Ramasagarahim Tum,
Ashraya Deu Punatu॥

॥ Iti Shree Sarasvati Chalisa ॥

śrī sarasvatī cālīsā

In IAST

|| dohā ||

janaka janani padmārāja,
nija mastaka para dhāri |

bandauṃ mātu sarasvatī,
buddhi bala de dātāri ||

pūrṇa jagata meṃ vyāpta tava,
mahimā amita anaṃtu |

duṣṭajanoṃ ke pāpa ko,
mātu tuhī aba hantu ||

|| caupāī ||

jaya śrī sakala buddhi balarāsī |
jaya sarvajña amara avināśī ||

jaya jaya jaya vīṇākara dhārī |
karatī sadā suhaṃsa savārī ||

rūpa caturbhujadhārī mātā |
sakala viśva andara vikhyātā ||

jaga meṃ pāpa buddhi jaba hotī |
tabahi dharma kī phīkī jyotī ||

tabahi mātu le nija avatārī |
pāpa hīna karatī mahatārī ||

vālmīki jī the hatyārā |
tava prasāda jānai saṃsārā ||

rāmacarita jo race banāī |
ādi kavi padavī ko pāī ||

kālidāsa jo bhaye vikhyātā |
terī kṛpā dṛṣṭi se mātā ||

tulasī sūra ādi viddhānā |
bhaye aura jo jñānī nānā ||

tinhana aura raheu avalambā |
kevala kṛpā āpakī ambā ||

karahu kṛpā soi mātu bhavānī |
dukhita dīna nija dāsahi jānī ||

putra karai aparādha bahūtā |
tehi na dhari cita mātā ||

rākhu lāja jananī aba merī |
vinaya karūṃ bhāṃti bahuterī ||

maiṃ anātha terī avalaṃbā |
kṛpā karu jaya jaya jagadaṃbā ||

madhu kaiṭabha jo ati balavānā |
bāhuyuddha viṣṇu se ṭhānā ||

samara hajāra pāṃca meṃ ghorā |
phira bhī mukha unase nahiṃ morā ||

mātu sahāya bhī tehi kālā |
buddhi viparīta karī khalahālā ||

tehi te mṛtyu bhī khala kerī |
puravahu mātu manoratha merī ||

caṃḍa muṇḍa jo the vikhyātā  |
chaṇa mahuṃ saṃhāreu tehi mātā ||

raktabīja se samaratha pāpī |
sura-muni hṛdaya dharā saba kāṃpī ||

kāṭeu sira jima kadalī khambā |
bāra bāra binavuṃ jagadaṃbā ||

jaga prasiddha jo śuṃbha niśuṃbhā |
china meṃ badhe tāhi tū ambā ||

bharata-mātu budhi phereu jāī |
rāmacaṃdra banavāsa karāī ||

ehi vidhi rāvana vadha tuma kīnhā |
sura nara muni sabako sukha dīnhā ||

ko samaratha tava yaśa guna gānā |
nigama anādi anaṃta bakhānā ||

viṣṇu rūdra aja sakahiṃ na mārī |
jinakī ho tuma rakṣākārī ||

rakta dantikā aura śatākṣī |
nāma apāra hai dānava bhakṣī ||

durgama kāja dharā para kīnhā |
durgā nāma sakala jaga līnhā ||

durga ādi haranī tū mātā |
kṛpā karahu jaba jaba sukhadātā ||

nṛpa kopita ko mārana cāhai |
kānana meṃ ghere mṛga nāhai ||

sāgara madhya pota ke bhaṃge |
ati tūphāna nahiṃ koū saṃge ||

bhūta preta bādhā yā duḥkha meṃ |
ho daridra athavā saṃkaṭa meṃ ||

nāma jape maṃgala saba hoī |
saṃśaya isameṃ kari na koī ||

putrahīna jo ātura bhāī |
sabai chāṃḍa़i pūjeṃ ehi māī ||

karai pāṭha nita yaha cālīsā |
hoya putra sundara guṇa īśā ||

dhūpādika naivedya caḍha़āvai |
saṃkaṭa rahita avaśya ho jāvai ||

bhakti mātu kī karai hameśā |
nikaṭa na āvai tāhi kaleśā ||

baṃdī pāṭha kareṃ śata bārā |
baṃdī pāśa dūra ho sārā ||

karahu kṛpā bhavamukti bhavānī |
mo kahaṃ dāsa sadā nija jānī ||

|| dohā ||

mātā sūrya kānti tava,
aṃdhakāra mama rūpa |

ḍūbana se rakṣā karahu,
parūṃ na maiṃ bhava-kūpa ||

bala buddhi vidyā dehuṃ mohi,
sunahu sarasvati mātu |

adhama rāmasāgarahiṃ tuma,
āśraya deu punātu ||

|| iti śrī sarasvatī cālīsā ||

Sharing Is Karma

Share
Tweet
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Explore more on

!! भारतीय ज्ञान और परंपरा का एक प्रगतिशील संग्रहालय  !!

Join Brahma

Learn Sanatan the way it is!