...
श्री रामोत्सव - प्रतिष्ठा वर्ष

550+ वर्षों के सबसे बड़े परिवर्तन उत्सव में शामिल हों

श्री रामोत्सव - प्रतिष्ठा वर्ष

Start your journey of change with a sankalp today!

हिंदू नव वर्ष 2024, विक्रम संवत 2081

Mantra Sangrah

ॐ सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते॥१॥ सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि!। गुणाश्रये गुणमये नारायणि! नमोऽस्तु ते॥२॥ शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे!। सर्वस्यार्तिहरे देवि! नारायणि! नमोऽस्तु ते॥३॥

oṃ sarva maṅgala māṅgalye śive sarvārtha sādhike। śaraṇye tryambake gaurī nārāyaṇi namo'stu te॥1॥ sṛṣṭi sthiti vināśānāṃ śaktibhūte sanātani!। guṇāśraye guṇamaye nārāyaṇi! namo'stu te॥2॥ śaraṇāgata dīnārta paritrāṇa parāyaṇe!। sarvasyārtihare devi! nārāyaṇi! namo'stu te॥3॥

Read More

अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्। शङ्ख पालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा॥ एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्। सायङ्काले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्॥

anantaṃ vāsukiṃ śeṣaṃ padmanābhaṃ ca kambalam। śaṅkha pālaṃ dhṛtarāṣṭraṃ takṣakaṃ kāliyaṃ tathā॥ etāni nava nāmāni nāgānāṃ ca mahātmanām। sāyaṅkāle paṭhennityaṃ prātaḥkāle viśeṣataḥ। tasya viṣabhayaṃ nāsti sarvatra vijayī bhavet॥

Read More

सर्वे नागाः प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले। ये च हेलिमरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिताः॥ ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिनः। ये च वापीतडगेषु तेषु सर्वेषु वै नमः॥

sarve nāgāḥ prīyantāṃ me ye kecit pṛthvītale। ye ca helimarīcisthā ye'ntare divi saṃsthitāḥ॥ ye nadīṣu mahānāgā ye sarasvatigāminaḥ। ye ca vāpītaḍageṣu teṣu sarveṣu vai namaḥ॥

Read More

ॐ भेरुण्दा तत्त्व उत्तमा स्वाहा

oṃ bheruṇdā tattva uttamā svāhā

Read More

ॐ नित्यक्लिन्ना तन्त्रप्रीता स्वाहा

oṃ nityaklinnā tantraprītā svāhā

Read More

ॐ भगमालिनी तारिनी स्वाहा

oṃ bhagamālinī tārinī svāhā

Read More

ॐ कमेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा

oṃ kameśvarī sarvaśakti svāhā

Read More

ॐ महा काली सिद्धेश्वरी स्वाहा

oṃ mahā kālī siddheśvarī svāhā

Read More

ॐ मित तन्त्र कौल दिक्षा स्वाहा

oṃ mita tantra kaula dikṣā svāhā

Read More

ॐ मुद्रा पूर्ण राज कृपा स्वाहा

oṃ mudrā pūrṇa rāja kṛpā svāhā

Read More

ॐ मात्र देवी आत्म विद्या स्वाहा

oṃ mātra devī ātma vidyā svāhā

Read More

ॐ बालक काम सेविता स्वाहा

oṃ bālaka kāma sevitā svāhā

Read More

ॐ घन महा जगदम्बा स्वाहा

oṃ ghana mahā jagadambā svāhā

Read More

ॐ नील भुक्ति रक्त स्पर्श स्वाहा

oṃ nīla bhukti rakta sparśa svāhā

Read More

ॐ दीप मुक्तिः रक्त देह स्वाहा

oṃ dīpa muktiḥ rakta deha svāhā

Read More

ॐ उग्रप्रभा शुक्रनाथा स्वाहा

oṃ ugraprabhā śukranāthā svāhā

Read More

ॐ उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा

oṃ ugra rakta bhoga rūpā svāhā

Read More

ॐ विप्रचित्ता रक्त प्रिया स्वाहा

oṃ vipracittā rakta priyā svāhā

Read More

ॐ विरोधिनी विलासिनी स्वाहा

oṃ virodhinī vilāsinī svāhā

Read More

ॐ कुरुकुल्ला रसनाथा स्वाहा

oṃ kurukullā rasanāthā svāhā

Read More

ॐ कुल देवी स्वर्णदेह स्वाहा

oṃ kula devī svarṇadeha svāhā

Read More

ॐ कपालिनी नागलक्ष्मी स्वाहा

oṃ kapālinī nāgalakṣmī svāhā

Read More

ॐ काली नित्या सिद्धमाता स्वाहा

oṃ kālī nityā siddhamātā svāhā

Read More

ॐ भवोद भव संभाव्यै इष्ट दर्शना ॐ सॅम ॐ नमः

Om Bhavod Bhava Sambhavaya Ishta Darshana Om Sam Om Namaha

Read More

ॐ च्हं चण्डीश्वराय तेजस्यै च्युं ॐ फुत

Om Chum Chandishwaraya Tejasyaya Chum Om Phut

Read More

ॐ ग्रं ह्लुआं श्रौं ग्लौं गाम ॐ नमः

Om Gam Hlum Shroum Glaum Gam Om Namah

Read More

ॐ ह्रं ह्रीं ह्रीं हम समष्ट ग्रह दोषा विनशय ॐ

Om Hram Hrim Hum Samastha Graha Dosha Vinashaya Om

Read More

ॐ श्रीं बाम सौं बलवर्धनाय बालेश्वराय रुद्राय फूत ॐ

Om Shrim Bam Sough Balavardhanaya Baleshwaraya Rudraya Phut Om

Read More

ॐ ह्रीं ह्रीं सफाल्यायै सिद्धायै ॐ नमः

Om Hrim Hrim Safalyayai Siddhaye Om Namah

Read More

ॐ श्रीं ह्रीं सं ह्रीं श्रीं शंकरशनाय ॐ

Om Shrim Hrim Sam Sam Hrim Shrim Shankarshanaya Om

Read More

ॐ रुद्राय रोगनशाय अगाच च राम ॐ नमः

Om Rudraya Roganashaya Agacha Cha Ram Om Namah

Read More

ॐ ऐं ऐं मनो वंछिता सिद्धायै ऐं ॐ

Om Aim Aim Mano Vanchita Siddhaya Aim Aim Om

Read More

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं सर्व मंगलाय पिंगालय ॐ नमः

Om Shrim Hrim Shrim Sarva Mangalaya Pingalaya Om Namah

Read More

ॐ हम्हं सत्रस्तम्भनाय हम हम ॐ फट

Om HumHum Satrustambhanaya Hum Hum Om Phat

Read More

करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसंवापराधं । विहितं विहितं वा सर्व मेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥

Karacharana Kritam Vaa Kaya Jam Karmajam Vaa Shravannayanjam Vaa Maansam Vaa Paradham Vihitam Vihitam Vaa Sarv Metat Kshamasva Jay Jay Karunaabdhe Shri Mahadev Shambho

Read More

ॐ नमो भगवते रूद्राय।

Om Namo Bhagwate Rudraay

Read More

भक्ति विहिना अपराधा-लक्षैःक्षिप्तस क कामदी-तरंगा-मध्ये कृपामयी तवं शरणं शरणं प्रपन्नवरिन्दे नमस ते कैरानारविन्दम

bhaktya vihina aparadha-lakshaihkshiptas ca kamadi-taranga-madhye kripamayi tvam sharanam prapannavrinde namas te caranaravindam

Read More

तवं कीर्त्यसे सत्वत-तंत्र-विद्भीरलीलाभिधन किला कृष्ण- शक्तिः तवैव मूर्ति तुलसी नरि-लोकवृन्दे नमस ते कैरानारविन्दम

tvam kirtyase satvata-tantra-vidbhirlilabhidhana kila krishna-saktih tavaiva murtis tulasi nri-lokevrinde namas te caranaravindam

Read More

रसभिलासो वसातिस क वृंदा-वणे तवद-इसंगरी-सरोजा-सेवा लाभ क पुमसम कृपाय तवैववृन्दे नमस ते कैरानारविन्दम

rasabhilaso vasatis ca vrinda-vane tvad-isanghri-saroja-seva labhya ca pumsam kripaya tavaivavrinde namas te caranaravindam

Read More

तवड़िया-दुत्येन निकुंज-युनोरत्युतकायोह केली-विलास-सिद्धिः तवत-सौभागम केना निरुच्यतम तद्वृन्दे नमस ते कैरनारविन्दम

tvadiya-dutyena nikunja-yunoratyutkayoh keli-vilasa-siddhih tvat-saubhagam kena nirucyatam tadvrinde namas te caranaravindam

Read More

तवद-अजनया पल्लव-पुष्पा-भृंगा-मृगदिभिर माधव-केली-कुंजः माधव-आदिभीर भंति विभुश्यामनवरिन्दे नमस ते कैरानारविन्दम

tvad-ajnaya pallava-pushpa-bhringa-mrigadibhir madhava-keli-kunjah madhv-adibhir bhanti vibhushyamanavrinde namas te caranaravindam

Read More

समस्त वैकुंठ-शिरोमनौ श्री-कृष्णस्य वृंदावन-धान्य-धामनी दत्ताधिकारे वृषभानु-पुत्र्यवृन्दे नमस ते कैरानारविन्दम

samasta-vaikuntha-shiromanau shri-krishnasya vrindavana-dhanya-dhamni dattadhikare vrishabhanu-putryavrinde namas te caranaravindam

Read More

बिंबाधारोदित्वर-मंडा-हस्य-नासाग्र-मुक्ता-द्युति-दिपितस्य विचित्र-रत्नभरन-श्रियाध्यायव्रिन्दे नमस ते कैरानारविन्दम||

bimbadharoditvara-manda-hasya-nasagra-mukta-dyuti-dipitasye vicitra-ratnabharana-shriyadhyevrinde namas te caranaravindam

Read More

गंगेय-कम्पेय-तदीद-विनिंदी-रोचिह-प्रवाह-स्नपित्तमा-वृन्दे बंधुका-रंधु-द्युति-दिव्य-वासोव्रिन्दे नमस ते कैरानारविन्दम ||

Gangeya-kampeya-tadid-vinindi-rocih-pravaha-snapitatma-vrinde bandhuka-randhu-dyuti-divya-vasovrinde namas te caranaravindam

Read More

ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ।।

Om Tulsidevye Cha Vidmahe Vishnupriyaye Cha Dheemahi Tanno Vrinda Prachodayat.

Read More

|| ॐ ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकर सकल स्थावर जंगम कस्य मुख हृदयम् मामा वासमाकर्षा अक्षर ||

Om Hreem Yoginim Yogini Yogeshwari Yoga Bhayankari Sakal Sthvar Jangmasya Mukha Hridayam Mama Vasmakarsha Akshar.

Read More

|| माता चा पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर" बान्धवः शिव भक्तांचा, स्वदेशो भुवनेश्वरम ||

Maata Cha Paarvati Devi, Pita Devo Maheshwara Baandhavah Shiva Bhaktaacha, Svadesho Bhuvanatrayam

Read More

सर्व बाधाविनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशय: ||

Sarvabadha vinirmukto dhan dhaanya sutaanvitaha Manushyo mat prasaaden bhavishyati na sanshaya

Read More

|| ऊँ बं बटुक भैरवाय नमः ||

Om Bam Batuk Bhairvaaye Namah

Read More

||ॐ बटुक भैरवाय नमः ||

Om Batukbhairavaya Namaha

Read More

|| ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ||

Om Hreem Vatukaya Apad-uddharanaya kuru kuru Batukaaya Hreem

Read More

ll प्रवररुधा चण्डकोप्तस्त्रकायेर्युतप्रसादम् तनुते माह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता ll

Pindaya Pravararudha Chandakopastrakairyuta Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta

Read More

ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥

Om Devi Chandraghantayai Namah

Read More

शांताकरम् भुजगा सयानं पद्म नभं सुरेशम् विशवध्दधर्मम् गगन सद्ऋषम् मेघा वर्णं शुबंगमलक्ष्मी कान्तम् कमला नयनम योगी ह्रीद ध्यानं गम्यमवंदे विष्णुं भव भया हरा सर्व लोकैका ||

Shantakaram Bhujaga Sayanam Padma Nabham SureshamVishvadharam Gagana Sadrisham Megha Varnam ShubangamLakshmi Kantam Kamala Nayanam Yogi Hrid Dhyana GamyamVande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaika Natham

Read More

ॐ हनुमंत वीर रखो हाड़ा धीर करो ये काम व्यापार बढ़े तंत्र द्वार हूं तूना तूते ग्राहक बाशे कारज सिद्ध होये न होये तो अंजनी दुहाई ||

Om Hanumant Veer Rakho Hadh Dheer Karo Ye Kaam Vyapar Badhe Tantra Door Hoon Toona Toote Grahak Bashe Karaj Sidh Hoye Na Hoye To Anjani Duhai

Read More

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्भक्तनाम अभयकर गोविन्द परमानंद सर्वम मे वाष्मण्य ||

Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayakara Govinda Paramananda Sarvam me Vashamanaya

Read More

|| ॐ श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः ||

Om Shree Lakshmi Sahodaraya Namah

Read More

ॐ हिली हिली शुल पाणेय नमः ||

Om Hilii Hilii Shool Paney Namah

Read More

ॐ वास्तोष्पते ध्रुवास्थूणां सनं सौभ्या नां द्रप्सो भेत्ता पुरां शाश्वती ना मिन्क्षे मुनीनां सखा स्वाहा |

Om Vaastoshpate Dhruvaasthoonaam Sanam Saubhyaa Naam Drapso Bhettaa Puraam Shashvatee Naa Minkshe Muninaam Sakhaa Swaahaa |

Read More

ॐ वास्तोष्पते शग्मया स र्ठ(ग्वग्) सदाते सक्षीम हिरण्यया गातु मन्धा । चहिक्षेम उतयोगे वरन्नो यूयं पातस्वस्तिभिः सदानः स्वाहा । अमि वहा वास्तोष्पते विश्वारूपाशया विशन् सखा सुशेव एधिन स्वाहा ।

Om Vaastoshpate Shagmayaa Sa Gvag Sadaate Saksheem Hiranyayaa Gaatu Mandhaa | Chahikshem Utayoge Varanno Yooyam Paatasvastibhiha Sadaanah Swaahaa |

Read More

ॐ वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभि रश्वे भिरिदो अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रतिन्नो जुषस्य शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्प्दे स्वाहा |

Om Vaastoshpate Pratarano Na Edhi Gayasphaano Gobhi Rashve Bhirido Ajaraasaste Sakhye Syaam Pitev Putraanpratinno Jushashya Shanno Bhav Dvipade Sham Chatushpade Swaahaa |

Read More

ॐ वास्तोष्पते प्रति जानीद्यस्मान स्वावेशो अनमी वो भवान यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्प्दे स्वाहा |

Om Vaastoshpate Prati Jaanidyasmaan Swaawesho Anamee Vo Bhavaan Yatve Mahe Pratitanno Jushasva Sahnno Bhav Dvipade Sham Chatushpade Swaahaa |

Read More

नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या भिरत प्रभो | मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा ||

Namaste Vaastu Purushaay Bhooshayyaa Bhirat Prabho | Madgriham Dhan Dhaanyaadi Samriddham Kuru Sarvada ||

Read More

ॐ नमो नारायण ।।

Om Namo Narayanaya।।

Read More

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे||

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare। Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare ||

Read More

ॐ एइम ह्रीं श्रीं क्लिं सौह सतचिद एकं ब्रह्मा ||

Om Eim Hrim Shrim Klim Sauh Satchid Ekam Brahma ||

Read More

ऊँ हं हनुमते रूद्रात्मकाय हुं फट् स्वाहा।।

Om Hang Hanumate Rudratamakaye Hum Phat Swaha ||

Read More

ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय।।

Om Namo Bhagwate Vasudevaya ||

Read More

श्री राम जय राम कोदण्ड राम॥

Shri Rama Jaya Rama Kodanda Rama॥

Read More

ॐ आपदामपहर्तारम् दाताराम् सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो-भूयो नमाम्यहम्॥

Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam। Lokabhiramam Shriramam Bhuyo-Bhuyo Namamyaham॥

Read More

ॐ दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्॥

Om Dasharathaye Vidmahe Sitavallabhaya Dhimahi, Tanno Rama Prachodayat॥

Read More

श्री राम जय राम जय जय राम॥

Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama॥

Read More

ॐ श्री रामाय नमः॥

Om Shri Ramaya Namah

Read More

ॐ गद्दाह्स्ताय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्न: केतु: प्रचोदयात्॥

Om Gaddahstaay Vidhmahe Amrateshaay Dheemahi Tannho Ketu Prachodyat॥

Read More

ॐ पद्म-पुत्राय विदमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्॥

Om Padam Putray Vidhmahe Amriteshaay Dheemahi Tanno Ketu Prachodyat॥

Read More

ॐ स्रां स्रीं स्रौं सः केतवे नमः॥

Om Sraam Sreem Sraum Sah Ketave Namah॥

Read More

ॐ ह्रीं ऐं केतवे नमः||

Om Hring Aing Ketave Namah ||

Read More

ॐ नीलवर्णाय विद्महे सैंहिकेयाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्॥

Om Neelvarnaay Vidhmahe Sainhikaay Dheemahi Tanno Rahu Prachodyat॥

Read More

ॐ नाकाध्वजाय विद्महे पद्माहस्ताय धीमहि तन्नो राहू: प्रचोदयात्॥

Om Naakadhwajaaya Vidmahae Padma Hastaaya Dheemahi Tanno Raahu: Prachodayaat॥

Read More

ॐ शिरो-रूपाय विदमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्॥

Om Shiro Rupaay Vidhmhe Amrateshaay Dheemahi Tanno Rahu: Prachodyat॥

Read More

ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः॥

Om Bhraam Bhreem Bhraum Sah: Rahve Namah॥

Read More

ॐ ऐं ह्रीं राहवे नमः ||

Om Aing Hring Rahave Namah ||

Read More

ॐ शनैश्चराय विदमहे छायापुत्राय धीमहि | तन्नो मंद: प्रचोदयात् ||

Aum Shaneshchraaye Vidmahe Chhayaputraay Dheemahi Tanno Mandah Prachodyat॥

Read More

ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्न: सौरि: प्रचोदयात् ॥

Om Suryaputraay Vidhmhe Mrityurupaay Dheemahi Tann: Soureeh Prachodyat॥

Read More

ॐ काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात् ॥

Om Kaakadhwajaaya Vidmahae Khadga Hastaaya Dheemahi Tanno Mandah Prachodayat॥

Read More

ॐ भग-भवाय विदमहे मृत्यु-रूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात् ॥

Om Bhagabhavaya Vidmahaim Mrityu-rupaya Dheemahi tanno Shanih Prachodyat॥

Read More

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः॥

Om Praam Preem Praum Sah: Shanishchray Namah॥

Read More

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः ||

Om Aing Hring Shring Shanaishchray Namah ||

Read More

ॐ भृगुपुत्राय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः कवि: प्रचोदयात्॥

Om Bhrighputray Vidhmahe Shwet Vahnay Dheemahi Tannho Kavih Prachodyat॥

Read More

ऊँ भृगुवंशजाताय विद्यमहे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्न: शुक्रः प्रचोदयात्॥

Om Bhrighu Vansh Jaatay Vidhmahae Shwet Vahnay Dheemahi Tannho Shukrah Prachodyat॥

Read More

ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः ॥

Om Draam Dreem Draum Sah Shukray Namah॥

Read More

ॐ हरिंग श्रृंग शुक्राय नमः ||

Om Hring Shring Shukray Namah ||

Read More

ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात् ॥

Om Gurudevaay Vidhmhe Parbrahmaay Dheemahi Tanno Guru Prachodyat ॥

Read More

ॐ वृषभध्वजाय विद्महे करुनीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात् ॥

Om Vrishabadhwajaaya Vidmahae Kruni Hastaaya Dheemahi Tanno Guru: Prachodayat ॥

Read More

ॐ अंगि-रसाय विदमहे दण्डायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात् ॥

Om Angirsaay Vidhmhe Dandaayudhay Dheemahi Tanno Jeev: Prachodayat ॥

Read More

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरूवे नमः ॥

Om Graam Greem Graum Sah: Gurve Namah॥

Read More

ॐ ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतये नमः ।।

Om Hring Cling hung Brihsptye Namah ||

Read More

ॐ सौम्य-रूपाय विदमहे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात् ॥

Om Saumya Rupay Vidhmahe Vaaneshay Dheemahi Tannoh: Saumya Prachodyat॥

Read More

ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ॥

Om Braam Breem Braum Sah: Budhay Namah॥

Read More

ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः ।।

Om Aing Shring Shring Budhay Namah ||

Read More

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः