Ashtadashakshar Shodashi Mantra (18 Syllables Mantra)

ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा।।

0
0

Hreem Shreem Kleem Tripuramadane Sarvashubham Sadhaya Svaha॥

भावार्थ Mantra Translation

Sharing is Karma

Comments
Tagged In

Explore more on

@Dharti

Explore more on

@कोरोना

Explore more on

@rakhshabandhan

More Mantra to explore
Recent Shloka in Our Sangrah

Namaste Vanakkam Sat Srī Akāl Namaskārām Khurumjari Parnām Tashi Delek Khurumjari 

Join The Change

Search

ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वशुभं साधय स्वाहा।।

Ashtadashakshar Shodashi Mantra (18 Syllables Mantra)

Hreem Shreem Kleem Tripuramadane Sarvashubham Sadhaya Svaha॥

@beLikeBrahma

website - brah.ma