Saraswati Dvyakshar Mantra

ऐं लृं॥

2
0

Aim Lrim॥

भावार्थ Mantra Translation

Sharing is Karma

Comments
Tagged In

Explore more on

@Sarasvati

More Mantra to explore
Recent Shloka in Our Sangrah

Namaste Vanakkam Sat Srī Akāl Namaskārām Khurumjari Parnām Tashi Delek Khurumjari 

Join The Change

Search

ऐं लृं॥

Saraswati Dvyakshar Mantra

Aim Lrim॥

@beLikeBrahma

website - brah.ma