akhiya hari darasana ki pyasi

Krishna Bhajan

aṃkhiyāṃ hari–darasana kī pyāsī। dekhyau cāhati kamalanaina kau¸ nisi–dina rahati udāsī।। āe ūdhai phiri gae āṃgana¸ ḍāri gae gara phāṃsī। kesari tilaka motina kī mālā¸ vṛndāvana ke bāsī।। kāhū ke mana ko kou na jānata¸ logana ke mana hāṃsī। sūradāsa prabhu tumhare darasa kau¸ karavata laihauṃ kāsī।।

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः