...
Background

baso more nainan me nandalala

0
0

Change Bhasha

बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरि सूरति, नैणा बने बिसाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती-माल।। छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल।।

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः