jago bamsivare jago more lalana

jago bamsivare jago more lalana

jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana। rajanī bītī bhora bhayo hai ghara ghara khule kivāre। jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana।। gopī dahī mathata suniyata hai kaṃganā ke jhanakāre। jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana।। uṭho lālajī bhora bhayo hai sura nara ṭhāḍha़e dvāre। jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana। gvāla bāla saba karata kulāhala jaya jaya sabada ucāre। jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana। mīrā ke prabhu giradhara nāgara śaraṇa āyākūṃ tāre।। jāgo baṃsīvāre jāgo more lalana।।

How are you feeling?

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs