jamunake tira bansari bajave kano

Krishna Bhajan

जमुनाके तीर बन्सरी बजावे कानो ॥ज०॥ध्रु०॥ बन्सीके नाद थंभ्यो जमुनाको नीर खग मृग। धेनु मोहि कोकिला अनें किर ॥बं०॥१॥ सुरनर मुनि मोह्या रागसो गंभीर । धुन सुन मोहि गोपि भूली आंग चीर ॥बं०॥२॥ मारुत तो अचल भयो धरी रह्यो धीर । गौवनका बच्यां मोह्यां पीवत न खीर ॥बं०॥३॥ सूर कहे श्याम जादु कीन्ही हलधरके बीर । सबहीको मन मोह्या प्रभु सुख सरीर ॥ब०॥४॥

jamunāke tīra bansarī bajāve kāno ॥ja0॥dhru0॥ bansīke nāda thaṃbhyo jamunāko nīra khaga mṛga। dhenu mohi kokilā aneṃ kira ॥baṃ0॥1॥ suranara muni mohyā rāgaso gaṃbhīra । dhuna suna mohi gopi bhūlī āṃga cīra ॥baṃ0॥2॥ māruta to acala bhayo dharī rahyo dhīra । gauvanakā bacyāṃ mohyāṃ pīvata na khīra ॥baṃ0॥3॥ sūra kahe śyāma jādu kīnhī haladharake bīra । sabahīko mana mohyā prabhu sukha sarīra ॥ba0॥4॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः