jau bidhina apabasa kari paum

Krishna Bhajan

जौ बिधिना अपबस करि पाऊं। तौ सखि कह्यौ हौइ कछु तेरो, अपनी साध पुराऊं॥ लोचन रोम-रोम प्रति मांगों पुनि-पुनि त्रास दिखाऊं। इकटक रहैं पलक नहिं लागैं, पद्धति नई चलाऊं॥ कहा करौं छवि-रासि स्यामघन, लोचन द्वे, नहिं ठाऊं। एते पर ये निमिष सूर , सुनि, यह दुख काहि सुनाऊं॥

jau bidhinā apabasa kari pāūṃ। tau sakhi kahyau haui kachu tero, apanī sādha purāūṃ॥ locana roma-roma prati māṃgoṃ puni-puni trāsa dikhāūṃ। ikaṭaka rahaiṃ palaka nahiṃ lāgaiṃ, paddhati naī calāūṃ॥ kahā karauṃ chavi-rāsi syāmaghana, locana dve, nahiṃ ṭhāūṃ। ete para ye nimiṣa sūra , suni, yaha dukha kāhi sunāūṃ॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः