kayakum bahara pari

Krishna Bhajan

कायकूं बहार परी । मुरलीया ॥ कायकू ब०॥ध्रु०॥ जेलो तेरी ज्यानी पग पछानी । आई बनकी लकरी मुरलिया ॥ कायकु ब०॥१॥ घडी एक करपर घडी एक मुखपर । एक अधर धरी मुरलिया ॥ कायकु ब०॥२॥ कनक बासकी मंगावूं लकरियां । छिलके गोल करी मुरलिया ॥ कायकु ब०॥३॥ सूरदासकी बाकी मुरलिये । संतन से सुधरी । मुरलिया काय०॥४॥

kāyakūṃ bahāra parī । muralīyā ॥ kāyakū ba0॥dhru0॥ jelo terī jyānī paga pachānī । āī banakī lakarī muraliyā ॥ kāyaku ba0॥1॥ ghaḍī eka karapara ghaḍī eka mukhapara । eka adhara dharī muraliyā ॥ kāyaku ba0॥2॥ kanaka bāsakī maṃgāvūṃ lakariyāṃ । chilake gola karī muraliyā ॥ kāyaku ba0॥3॥ sūradāsakī bākī muraliye । saṃtana se sudharī । muraliyā kāya0॥4॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः