kona gati brijanatha

kona gati brijanatha

Change Bhasha

कोण गती ब्रिजनाथ । अब मोरी कोण गती ब्रिजनाथ ॥ध्रु०॥ भजनबिमुख अरु स्मरत नही । फिरत विषया साथ ॥१॥ हूं पतीत अपराधी पूरन । आचरु कर्म विकार ॥२॥ काम क्रोध अरु लाभ । चित्रवत नाथ तुमही ॥३॥ विकार अब चरण सरण लपटाणो । राखीलो महाराज ॥४॥ सूरदास प्रभु पतीतपावन । सरनको ब्रीद संभार ॥५॥

How are you feeling?

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs