...
Background

mero mana rama-hi-rama ratai

0
0

Change Bhasha

मेरो मन राम-हि-राम रटै।

राम-नाम जप लीजै प्राणी! कोटिक पाप कटै।

जनम-जनम के खत जु पुराने, नामहि‍ लेत फटै।

कनक-कटोरै इमरत भरियो, नामहि लेत नटै।

मीरा के प्रभु हरि अविनासी तन-मन ताहि पटै।

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः