naina bhaye bohita ke kaga

Krishna Bhajan

नैन भये बोहित के काग। उड़ि उड़ि जात पार नहिं पावैं, फिरि आवत इहिं लाग॥ ऐसी दसा भई री इनकी, अब लागे पछितान। मो बरजत बरजत उठि धाये, नहीं पायौ अनुमान॥ वह समुद्र ओछे बासन ये, धरैं कहां सुखरासि। सुनहु सूर, ये चतुर कहावत, वह छवि महा प्रकासि॥

naina bhaye bohita ke kāga। uḍa़i uḍa़i jāta pāra nahiṃ pāvaiṃ, phiri āvata ihiṃ lāga॥ aisī dasā bhaī rī inakī, aba lāge pachitāna। mo barajata barajata uṭhi dhāye, nahīṃ pāyau anumāna॥ vaha samudra oche bāsana ye, dharaiṃ kahāṃ sukharāsi। sunahu sūra, ye catura kahāvata, vaha chavi mahā prakāsi॥

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः