...
Background

palana syama jhulavata janani

0
0

Change Bhasha

पलना स्याम झुलावत जननी । अति अनुराग पुरस्सर गावति, प्रफुलित मगन होति नंद घरनी ॥१॥ उमंगि उमंगि प्रभु भुजा पसारत, हरषि जसोमति अंकम भरनी । सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी ॥२॥

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः