...
Background

syama mosu aindo dolai ho

0
0

Change Bhasha

श्याम मोसूँ ऐंडो डोलै हो।

औरन सूँ खेलै धमार, म्हासूँ मुखहुँ न बोले हो॥

म्हारी गलियाँ ना फिरे वाके, आँगन डोलै हो।

म्हारी अँगुली ना छुए वाकी, बहियाँ मरोरै हो॥

म्हारो अँचरा ना छुए वाको, घूँघट खोलै हो।

‘मीरा’ को प्रभु साँवरो, रंग रसिया डोलै हो॥

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः