...
श्री रामोत्सव - प्रतिष्ठा वर्ष

550+ वर्षों के सबसे बड़े परिवर्तन उत्सव में शामिल हों

श्री रामोत्सव - प्रतिष्ठा वर्ष

Start your journey of change with a sankalp today!

हिंदू नव वर्ष 2024, विक्रम संवत 2081

Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam। Lokabhiramam Shriramam Bhuyo-Bhuyo Namamyaham

ॐ आपदामपहर्तारम् दाताराम् सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो-भूयो नमाम्यहम्॥

Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam। Lokabhiramam Shriramam Bhuyo-Bhuyo Namamyaham॥

0
0

Rama Dhyana Mantra

I bow repeatedly to Lord Shri Rama, the one who is most beautiful in the world, the one who wards off sorrow and gives wealth to devotees.

English Translation

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः