brah.ma Logoपरिवर्तनं भव

Loading...

Chanakya Neeti 5

नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चैव वायसः । चतुष्पादं श‍ृगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥

narāṇāṃ nāpito dhūrtaḥ pakṣiṇāṃ caiva vāyasaḥ | catuṣpādaṃ śa‍ṛgālastu strīṇāṃ dhūrtā ca mālinī ||

0
0

Among men the barber is cunning; among birds the crow; among beasts the jackal; and among women, the malin (flower girl )

English Translation

आदमियों में नाई सबसे धूर्त है. कौवा पक्षीयों में धूर्त है. लोमड़ी प्राणीयो में धूर्त है. औरतो में लम्पट औरत सबसे धूर्त है.

Hindi Translation

Latest Added Shlok

Shloka Sangrah

Dive deep into the ocean of Shlokas which will give you spiritual and mental benefits.

The Trending ones

Discovering the Power of Shlokas for Inner Peace and Spiritual Enlightenment from our refined list.

Shloka on Guru

Discovering the Essence of Guru through the Timeless Wisdom of Shlokas

Top 10 Shloka on Yoga

Dwell deep into the essence of yoga with these shlokas.

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः