नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चैव वायसः । चतुष्पादं श‍ृगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥

narāṇāṃ nāpito dhūrtaḥ pakṣiṇāṃ caiva vāyasaḥ | catuṣpādaṃ śa‍ṛgālastu strīṇāṃ dhūrtā ca mālinī ||

Shlok Meaning

English Translation

Among men the barber is cunning; among birds the crow; among beasts the jackal; and among women, the malin (flower girl )

Hindi Translation

आदमियों में नाई सबसे धूर्त है. कौवा पक्षीयों में धूर्त है. लोमड़ी प्राणीयो में धूर्त है. औरतो में लम्पट औरत सबसे धूर्त है.

How are you feeling?

Pass on the Karma!

Multiply the positivity, through the Sanatan

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs