...
Background

ekamukhi hanuman kavacha

0
0

Change Bhasha

प्रपछ्छ गिरिजा कांन्तं कर्पूरधवलं शिवं ।। १ ।।

।। पार्वत्युवाच: ।।

भगवन देवदेवश लोकनाथ जगत्प्रभो ।

शोकाकुलानां लोकनां केन रक्षा भवेद्वव ।। २ ।।

संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादि के भये ।

दुख दावाग्नि संतप्तचेतसाँ दु: खभागिनाम् ।। ३ ।।

।। महादेव उवाच: ।।

श्रणु देवि प्रवलक्ष्यामि लोकानाँ हितकाम्यया ।

विभिषणाय रामेण प्रेम्णाँ दत्तं च यत्पुरा ।। ४ ।।

कवच कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमत: ।

गुह्मं तत्ते प्रवक्ष्यामि विशेषाच्छणु सुन्दरी ।। ५ ।।

।। विनियोग ।।

ॐ अस्य श्री हनुमान कवच स्त्रोत मंत्रस्य श्री राम चन्द्र ऋषि: श्री वीरो हनुमान परमात्माँ देवता,अनुष्टूप छन्द: मारूतात्मज इति बीज़म , अंजनीसुनुरीति शक्तिः , लक्षमण प्राणदाता इति जीव: , श्रीराम भक्ति रीति कवचम , लंकाप्रदाहक इति कीलकम मम सकल कार्य सिद्धयर्थे जपे विनियोग: ।।

।। मंत्र ।।

ॐ ऐं श्रीं ह्रांँ ह्रीं हूं हैं ह्वौं ह्वं: ।

।। करन्यास ।।

ॐ ह्रांँ अंगुष्ठाभ्याँ नमः

ॐ ह्रीं तर्जनीभ्याँ नमः

ॐ हूं मध्यमाभयाँ नमः

ॐ हैं अनामिकाभ्याँ नमः

ॐ ह्वौं कनिष्ठिकाभ्याँ नमः

ॐ ह्वं: करतल करपृष्ठाभ्याँ नमः

।। ह्रदयन्यास ।।

ॐ अंजनी सूतवे नमः हृदयाय नमः

ॐ रुद्रमूर्तये नमः , शिरसे स्वाहा ।

ॐ वतात्मजाय नमः , शिखायं वषटं ।

ॐ रामभक्तिरताय नमः , कवचाय हुम ।

ॐ वज्र कवचाय नमः , नेत्रत्याय वौषट् ।

ॐ ब्राह्मस्त्र निवारणाय नमः , अस्त्राय फट् ।

ॐ धयायेद बालदिवाकर धुतिनिभं देवारिदर्पांपहं ।

देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा ।।

सुग्रीववादि समस्त वानरयुतं सुव्यत्कतत्वप्रियं ।

संरक्तारूण लोचनं पवनजं पीतांबरालकतम ।।

उधन्मार्तण्ड कोटि प्रकट रुचि युतं चारूबीरासनस्थं ।

मोजीं यज्ञोपवीताभरण रुचि शिखा शोभितं कुण्डलाढयम ।।

भक्तानामिष्टदन्नप्रणतमुंजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेददेवं विधेय प्लवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवर्धिम ।

वज्रांँड़् पिंगकेशाढ्यं स्वर्णकुंडल मण्डितम ।

उधदक्षिण दोर्दण्डं हनुमंत विचिन्तये ।।

स्फटिकाभं स्वर्णकांति द्विभुजं च कृताज्जलिम ।

कुण्डलद्वय संशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे ।।

।। हनुमान मंत्र ।।

ॐ नमो भगवते हनुमदाख्य रुद्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तम्भनं कुरु कुरु ॐ ह्रांँ ह्रीं हूंँ ठं ठं ठं फट स्वाहा ।

ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलंकृताय अंजनी गर्भ संभूताय रामलक्ष्मणनंदकाय कपि सैन्य प्रकाशय पर्वतात्पाटनाय सुग्रीववसाह्म करणाय परोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचर्चाय गम्भीर शब्दोदयाय ॐ ह्राँ ह्रीं ह्रूंँ सर्व दुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा ।

ॐ नमो हनुमते सर्व ग्राहन्भूत भविष्यद्वर्तमान दूरस्थ समीप स्थान छिंधि छिंधि भिंधि भिंधि सर्व काल दुष्ट बुद्धिमुच्चाटयोच्चाटय परबलान क्षोभय क्षोभय मम सर्व कार्याणि साधय साधय ॐ ह्राँ ह्रीं हूंँ फट देहि ॐ शिव सिद्धि ॐ ह्राँ ह्रीं हूंँ स्वाहा ।

ॐ नमो हनुमते पर कृत यंत्र मंत्र पराहङ्कार भूत प्रेत पिशाच पर दृष्टि सर्व तर्जन चेटक विधा सर्व ग्रह भयं निवारय निवारय , वध वध पच पच दल दल विलय विलय सर्वाणिकुयन्त्राणि कुट्टय कुट्टय , ॐ ह्राँ ह्रीं हूंँ फट स्वाहा ।

ॐ नमो हनुमते पाहि पाहि एहि सर्व ग्रह भूतानाँ शाकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानाँ सर्वेषामा कर्षय कर्षय , मर्दय मर्दय , छेदय – छेदय ,मृत्यून मारय मारय , शोषय शोषय , प्रज्वल प्रज्वल, भूत मंडल , पिशाच मंडल , निरसनाय भूत ज्वर , प्रेत ज्वर , चातुर्थिक ज्वर , विष्णु ज्वर , महेश ज्वर , छिन्धि छिन्धि , भिंधि भिंधि ,अक्षि शूल , पक्ष शूल , शिरोभ्यंतर शूल , गुल्म शूल , पित्त शूल , ब्रह्म राक्षस कुल पिशाच कुलच्छेदनं कुरु प्रबल नाग कुल ।

विषं निर्विषं कुरु कुरु झटति झटति , ॐ ह्राँ ह्रीं ह्रूंँ फट घे घे स्वाहा ।

।। श्री राम उवाच ।।

हनुमान पूर्वत: पातु दक्षिणे पवनात्मज: ।

पातु प्रतीच्याँ रक्षोघ्न: पातु सागरपारग: ।। १।।

उदीच्यामूधर्वग: पातु केसरी प्रिय नंदन: ।

अधस्ताद विष्णु भक्तस्तु पातु मध्मं च पावनि: ।। २।।

अवान्तर दिश: पातु सीता शोकविनाशक: ।

लंकाबिदाहक: पातु सर्वापद्भ्यो निरंतरम ।। ३ ।।

सुग्रीव सचिव: पातु मस्तकं वायुनंदन: ।

भालंं पातु महावीरो भ्रुव्रोमध्ये निरंतरम ।। ४ ।।

नेत्रेच्छायापहारी च मातु न: प्लवगेव्श्रेर: ।

कपोले कर्णमूले च पातु श्री राम किंकर: ।।५।।

नासाग्रमज्जनीसुनू पातु वक्त्रं हरीशव्श्रर ।

वाचं रुद्रप्रिय पातु जिव्हा पिंगल लोचन: ।। ६ ।।

पातु दंतान फाल्गुनेष्टाच्श्रिबुकं दैत्यापादहा ।

पातु कंठम च दैत्याचारी: स्कांधौ पातु सूरार्चित : ।। ७ ।।

भुजौ पातु महातेजा: करौ तो चरणायुध: ।

नखान नखायुध: पातु कुक्षिं पातु कपीव्श्रर: ।। ८ ।।

वक्षो मुद्रापहारी च मातु पाशर्वे भुजायुध: ।

लंकाविभज्जन: पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम ।।९ ।।

वाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मज: ।

गुह्मं पातु महाप्राज्ञो लिंग पातु शिव प्रिय: ।। १० ।।

ऊरू च जानुनी पातु लंका प्रासाद भज्जन: ।

जंघे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबल: ।। ११।।

अचलोद्वारक: पातु पादौ भास्कर सन्निभ: ।

अड़्न्यमित सत्वाढय: पातु पादाँगुलीस्तथा।।१२ ।।

सर्वांन्डानि महाशूर: पातु रोमाणि चात्मवान ।

हनुमत्कवच यस्तु पठेद विद्वान विचक्षण: ।। १३ ।।

स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विंदति ।

त्रिकालमेककालं वा पठेम्मासत्रयम सदा ।। १४ ।।

सर्वानरिपुनक्षणाजित्वा स पुमानश्रियमात्नुयात ।

मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तधारम पठेद यदि ।। १५ ।।

क्षयापस्मार कुष्ठादि ताप ज्वर निवारणम ।

अव्श्रत्थमूलेर्कवारे स्थतवा पठति य पुमान ।। १६ ।।

अचलाँ श्रियमात्नोति संग्रामे विजयं तथा ।

लिखित्वा पूजयेद यस्तू सर्वत्र विजयी भवेत् ।। १७ ।।

य: करे धारयेन्नित्यं सपुमान श्रियमापनुयात ।

विवादे धूतकाले च धूते राजकुले रणे ।। १८ ।।

दशवारं पठेद रात्रौ मिताहारो जितेंद्रिय: ।

विजयं‌ लभेत लोके मानुषेषु नराधिप: ।। १९ ।।

भूत प्रेत महादुर्गे रणे सागर सम्प्लवे ।

सिंह व्याघ्रभये चोग्रे शर शस्त्रास्त्र पातने ।। २० ।।

श्रृंखला बंधने चैव कराग्रह नियंत्रणे ।

कायस्तोभे वह्वि चक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारणे ।। २१ ।।

शोके महारण चैव बालग्रहविनाशनम ।

सर्वदा तु पसेन्नित्यं जयमाप्नुत्यसंशयम ।। २२ ।।

भुर्जे व वसने रक्ते क्षीमे व ताल पत्रके ।

त्रिगन्धे नाथ मश्यैव विलिख्य धारयेन्नर: ।। २३ ।।

पञ्च सप्त त्रिलोहैर्वागोपित कवचं शुभम ।

गले कटयाँ बाहुमूल कंठे शिरसि धारितम ।। २४ ।।

सर्वान कामान वापनुयात सत्यं श्रीराम भाषितं ।। २५ ।।।

समाप्त

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः