Sri Ardhanareeswara Stotram

Sri Ardhanareeswara Stotram

चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै कर्पूरगौरार्धा शररकय |

धम्मिल्लकायै i च जटाधराय नमः शिवाय i च नमः शिवाय ||1||

कस्तूरिका कुंकुमचर्चितायै चितरजःपुंजा विचर्चिताया |

कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||2||

झणत्क्वणत्कंकणा नूपुरायै पादब्जराजत्फणिन उपरया |

हेमंगदायै भुजगन गदया नमः शिवायै च नमः शिवाय ||3||

विशालनीलोत्पललोचनायै विकसिपा नकेरुहलोचनाया |

समेसनयै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||4||

मन्दरमलाकलितलकायै कपलमलाङ्कितकन्धराय |

दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||5||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै ताती त्प्रभातंरजा तधरया |

निर्लश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||6||

प्रपञ्चसृष् ट्युन्मुखला सयकायी समस्तसा महारकताण्डवाया |

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय ||7||

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |

शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||8||

एतत्पठेदश तकमीश तडम यो भक्त्या सा मान्यो भुवि डलरघजलवी |

प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम भूयात सदा तस्य समस्तसिद्दिः ||9||

|| इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम् ||

Soulful Sanatan Creations

Explore our Spiritual Products & Discover Your Essence
Sanskrit T-shirts

Sanskrit T-shirts

Explore Our Collection of Sanskrit T-Shirts
Best Sellers

Best Sellers

Discover Our Best-Selling Dharmic T-Shirts
Yoga T-shirts

Yoga T-shirts

Find Your Inner Zen with our Yoga Collection
Sip in Style

Sip in Style

Explore Our Collection of Sanatan-Inspired Mugs
Om Sarve bhavantu Sukhinah

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः