...
Background

Sri Venkatesa Dwadasa Nama Stotram

0
0

Change Bhasha

वेङ्कटेशो वासुदेवः वारिजासनवन्दितः ।

स्वामिपुष्करणीवासः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १ ॥

पीतांबरधरो देवः गरुडारूढशोभितः,

विश्वात्मा विश्वलोकेशः विजयो वेङ्कटेश्वरः ॥ २ ॥

एतत् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णोस्सायुज्यमाप्नुयात् ॥ ३ ॥

Buy Latest Products

Built in Kashi for the World

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः